Regulamin konkursu plastycznego dla uczniów Szkół Podstawowych na najciekawszy rysunek o tematyce: „MOJA ULUBIONA DYSCYPLINA SPORTU”.

 

 • 1 Organizator konkursu plastycznego

Organizatorem konkursu jest Galeria Sportu Bydgoskiego, administrowana przez Cywilno Wojskowy Związek Sportowy „Zawisza” z siedzibą w Bydgoszczy, przy ulicy Gdańskiej 163.

 • 2 Cel konkursu

1. Zachęcenie wychowawców i nauczycieli do czynnego zainteresowania się tematyką sportu.

2. Eksplikacja wiedzy, własnych spostrzeżeń, pomysłów oraz doświadczeń na temat sportu, zdrowego trybu życia, kultury fizycznej poprzez działalność plastyczną dzieci.

 

 • 3 Uczestnicy konkursu

1. Uczestnikami konkursu plastycznego mogą być wyłącznie uczniowie szkół podstawowych. W tym roku konkurs podzielono na dwie grupy wiekowe - pierwsza grupa ocenianych: uczniowie klas 1-3, druga grupa: uczniowie klas 3-6.

2. W konkursie może brać udział grupa 10 dzieci z każdej zakwalifikowanej szkoły, z każdej grupy, tzn., że Szkoła Podstawowa może przesłać dwa komplety prac dla obu grup wiekowych.

3. Etapy konkursu:

a. Złożenie formularza zgłoszeniowego;

b. Przygotowanie prac plastycznych uczestników konkursu. W wybór przez szkołę do 10 najciekawszych prac dla każdej grupy wiekowej i nadesłanie ich do 01 października 2013 r. na adres:

 

Galeria Sportu Bydgoskiego

Gdańska 163

85-915 Bydgoszcz

Z dopiskiem „konkurs plastyczny”

 

4. Ocena nadesłanych prac przez jury konkursu w skład, którego wchodzi: pracownik Galerii Sportu Bydgoskiego oraz pracownik CWZS Zawisza.

5. Ogłoszenie wyników na stronie internetowej Galerii WWW.galeria-sportu.plnastąpi 06.10.2014 r.

6. Rozdanie nagród dla laureatów i dyplomów dla uczestników konkursu w siedzibie organizatora 17.10.2014 r.

 

 • 4 Warunki przyjęcia pracy plastycznej

1. TYTUŁ: „Moja ulubiona dyscyplina sportu”

2. Forma pracy - indywidualna - wykonana dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.).

3. Format prac A-4 

4. Każda praca musi być na odwrocie opisana: imię i nazwisko dziecka, grupa wiekowa, pełny adres szkoły z numerem telefonu oraz imię i nazwisko osoby koordynującej konkurs w placówce.

5. Nadesłane prace nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane i prezentowane na innych konkursach, a ich nadesłanie równoznaczne jest z potwierdzeniem tego faktu.

6. Uczestnicząca placówka przystępując do konkursu oświadcza, że jest autorem nadesłanej pracy oraz nie narusza żadnych praw bądź dóbr osobistych osób trzecich, a także przepisów prawa.

7. Nadesłane prace nie zostaną zwrócone.

 

 • 5 Kryterium oceny

1. Walory artystyczne i estetyczne.

2. Ciekawa interpretacja proponowanej tematyki.

 1. Prawdopodobieństwo samodzielnego wykonania pracy przez dziecko. Prace powinny być wykonane na lekcji, nie zaś zadane jako praca domowa.

 

 • 6 Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Przystąpienie szkoły do udziału w konkursie następuje poprzez przesłanie/dostarczenie przez placówkę, prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu. Formularz można przesłać również za pomocą poczty elektronicznej na adres:biuro@galeria-sportu.pl lub w kopercie wraz z pracami uczniów.

2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac.

3. Placówki nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002r., z późn. zm.).

4. Organizator nie weźmie pod uwagę prac plastycznych, jeżeli nie będą spełniały wskazanych wyżej kryteriów, w szczególności, jeżeli:

a. zgłoszenie szkoły do konkursu nie zostanie dokonane na wymaganym formularzu określonym w § 4, ust.1,

b. zgłoszenie nie będzie zawierało wszystkich wymaganych danych lub dane te będą nieczytelne,

c. prace plastyczne zostaną dostarczone w stanie uniemożliwiającym ich ocenę oraz późniejsze wykorzystanie,

d. prace będą naruszać prawa lub dobra osobiste osób trzecich,

e. zgłoszenie zostanie przesłane po terminie określonym w regulaminie.

5. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej WWW.galeria-sportu.pl

 

 • 7 Nagrody

1. Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody na specjalnie zorganizowanym spotkaniu w siedzibie organizatora.

 

Grupa pierwsza:

 1. Miejsce I– sprzęt sportowy lub artykuły szkolne równowartość nagrody 300 zł
 2. Miejsce II– sprzęt sportowy lub artykuły szkolne równowartość nagrody 200 zł
 3. Miejsce III– sprzęt sportowy lub artykuły szkolne równowartość nagrody 100 zł

 

Grupa druga:

 1. Miejsce I– sprzęt sportowy lub artykuły szkolne równowartość nagrody 300 zł
 2. Miejsce II– sprzęt sportowy lub artykuły szkolne równowartość nagrody 200 zł
 3. Miejsce III– sprzęt sportowy lub artykuły szkolne równowartość nagrody 100 zł

 

2. Wyłonieni w konkursie plastycznym laureaci zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie oraz drogą elektroniczną.

3. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 

 • 8 Postanowienia końcowe

1. Prace należy przesyłać do 01.10.2014 r.

2. Ogłoszenie wyników konkursu 06.10.2014 r.

3. Instytucja zgłaszająca ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość podanych przez siebie danych.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika danych niezgodnych z prawdą lub cudzych danych.

5. Organizator nie odpowiada za zniszczenie prac w czasie ich przewozu.

6. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

7. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora praw własności do złożonych prac w celu: publikacji w dowolnym nakładzie, publikowania w Internecie oraz prezentowania prac na wystawach organizowanych przez Galerię Spotu Bydgoskiego.

 

 • 9 Informacje dodatkowe

1. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Partnerzy

 
 


Galeria Sportu Bydgoskiego
85-915 Bydgoszcz
ul. Gdańska 163
biuro@galeria-sportu.pl
 
Michał Jarocha
(052) 588 08 39
500-419-836